Paziņojumi

Informējam, ka 05.04.2023. AS Amber Assets (turpmāk Uzņēmums) ārkārtas akcionāru sapulcē (protokols Nr.02/2023) pieņemts lēmums par Uzņēmuma darbības izbeigšanu un  likvidācijas procesa uzsākšanu. Attiecīgs ieraksts 12.04.2023. izdarīts Uzņēmumu reģistrā. Par Uzņēmuma likvidatori iecelta Vaira Filipsone. Uzņēmama vadība izsaka pateicību visiem partneriem un klientiem par ilglaicīgo un produktīvo sadarbību. 

 

Saziņai:

 

welcome@amberassets.lv - par kredītu/līzingu līgumiem, zemesgrāmatas/CSDD atzīmju noņemšanu un citiem jautājumiem, par parādu saistību jautājumiem; iesniegumi, pieteikumi, lūgumi iesniedzami ar drošu elektronisko parakstu.

 


LAS Amber Assets likvidatore Vaira Filipsone

 

 

 

Cenrāža un apkalpošanas nosacījumu klientiem-LR rezidentiem izmaiņas (apstiprināti AS "AmberAssets" Valdes sēdē 2023. gada 15. februārī, Protokols Nr. 8/2023) .

 

Cienījamie klienti!

2023. gada 15. februārī stājas spēkā izmaiņas cenrādī fiziskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem:

•      Komisijas maksa par hipotēkas, komercķīlas un citu atzīmju/aizliegumu dzēšanu – 50 EUR t.sk PVN.

2023. gada 25. aprīlī stājas spēkā* izmaiņas cenrādī fiziskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem:

•    Izziņas izsniegšana – 50 EUR t.sk. PVN

•    Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma – 35 EUR

•    Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas maksa– 50 EUR

 

2023. gada 15. februārī stājas spēkā izmaiņas cenrādī juridiskām personām, Latvijas Republikas rezidentiem:

•      Izziņa izsniegšana – 50 EUR t.sk. PVN

•      Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma – 50 EUR

•      Komisijas maksa par hipotēkas, komercķīlas un citu atzīmju/aizliegumu dzēšanu – 50 EUR t.sk PVN.

•      Iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas maksa (Mikrokreditēšana) – 50 EUR

  *2023. gada 15. februārī stājas spēkā klientiem, ar kuriem pārtrauktas dārijumu attiecības.

 

 

Paziņojums par uzņēmuma nosaukuma maiņu

 

AS “PrivatBank”, Reģ. Nr.5003086271, informē, ka ar 2022. gada 09.decembri AS ”PrivatBank” tika mainīts nosaukums uz AS “Amber Assets”. Citi uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi, tajā skaitā, bankas konta rekvizīti, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbinieku tālruņa numuri.

Lūdzam turpmāk visos dokumentos, maksājumos un korespondences sūtījumos izmantot jauno uzņēmuma AS “Amber Assets” nosaukumu:
AS “Amber Assets”
Reģ.Nr. 50003086271
Juridiskā adrese: Muitas iela 1, Rīga, LV-1134
AS „Industra Bank”, konta Nr.: LV55MULT1010160880300

FKTK atļauj veikt AS „PrivatBank” reorganizāciju, turpmāk komercsabiedrības darbība nebūs saistīta ar kredītiestādes pakalpojumiem

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2022. gada 25. novembrī ir pieņēmusi lēmumu atļaut veikt AS „PrivatBank” (reģ. nr. 50003086271) reorganizāciju, pārreģistrējot to par komercsabiedrību, kuras darbība nav saistīta ar kredītiestādes darbību. Līdz ar šī lēmuma spēkā stāšanos AS „PrivatBank” licence kredītiestādes darbībai zaudē spēku. AS “PrivatBank” nav neizpildītu saistību pret tās noguldītājiem.

2022. gada 30. septembrī AS “PrivatBank” ārkārtas akcionāru sapulce pieņēma lēmumu atteikties no kredītiestādes darbības licences. AS “PrivatBank” attiecīgi maina savu nosaukumu un tuvākajā laikā nosaukuma maiņu pieteiks reģistrācijai Komercreģistrā. Līdz ar to š. g. augustā notikusī AS “PrivatBank” klientu portfeļa nodošana citai kredītiestādei un Bankas brīvprātīga atteikšanās no licences noslēdz ievērojamu posmu iepriekš pieņemtā akciju sabiedrības darbības restrukturizācijas plāna izpildē.

Paziņojums klientiem par noslēgto klientu portfeļa nodošanu “Industra Bank”

 

Informējam, ka šā gada 20.augustā noslēdzās PrivatBank klientu portfeļa nodošanas process. Turpmāk visus mūsu bankas klientus apkalpos saistību pārņēmējbanka “Industra Bank”. Vēlreiz pateicamies visiem mūsu klientiem sadarbību! Mēs augstu vērtējam mums sniegto uzticēšanos ceļā uz jūsu finanšu labklājību!

Ja esat līdzšinējais PrivatBank klients, un Jums ir radušās neskaidrības par tālāko sadarbību ar “Industra Bank” vai saņemto pakalpojumu statusu, aicinām doties uz “Industra Bank” interneta vietnes sadaļu Informācija PrivatBank klientiem https://industra.finance/lv/informacija-privatbank-klientiem. Šajā sadaļā pieejama visa svarīgākā informācija par pāreju!

Jūsu AS "Amber Assets" (iepriekš - AS "PrivatBank"), reģ. nr. 50003086271, jur. adr.: Rīga, Muitas iela 1, LV-1010

Saziņai: (+371) 67041300 - par kredītu/līzingu līgumiem, zemesgrāmatas/CSDD atzīmju noņemšanas un citiem jautājumiem, (+371) 67780465 - par parādu saistību jautājumiem, welcome@privatbank.lv - dokumentiem , kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

ANNOUNCEMENT ON THE REORGANISATION OF AS PRIVATBANK

 

On 25 November 2022, the Council of the Financial and Capital Market Commission (FCMC) adopted a decision to authorise the reorganisation of AS “PrivatBank” (reg. num. 50003086271) by re-registering it as a commercial company whose activities are not related to the activities of a credit institution. As of the entry of this decision into force, the credit institution`s licence issued to AS “PrivatBank” shall become null and void. AS “PrivatBank” has no outstanding liabilities towards its depositors.

On 30 September 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AS “PrivatBank” resolved to surrender the credit institution`s licence. AS “PrivatBank” is accordingly changing its name and will shortly apply for a change of name to be registered with the Commercial Register. Thus, the transfer of AS “PrivatBank” client portfolio to another credit institution and the Bank’s voluntary surrender of its licence in August this year completes a significant stage in the implementation of the previously adopted plan on restructuring the activities of the joint stock company.

Notification to clients about the completion of the transfer of the client portfolio to Industra Bank

 

We hereby inform that on 20 August of this year, the process of transfer of the PrivatBank customer portfolio has been concluded. Further on, all customers of our bank will be serviced by “Industra Bank” – the liability assignee bank.

We thank all our customers once more for cooperation! We highly appreciate the trust provided to us on the way to Your financial well-being!

If You are a previous customer of PrivatBank, and uncertainties have resulted for You regarding further cooperation with “Industra Bank” or regarding the status of received services, we invite You to go to the “Information for PrivatBank customers” section of the “Industra Bank” website https://industra.finance/en/information-for-privatbank-clients. All the most important information regarding the transfer is available in this section!

Also, You will be able to acquire all answers to questions regarding the process of customer transfer to “Industra Bank” at the “Questions and answers” section of our website https://www.privatbank.lv/en/questions-and-answers-about-customers-transfer-to-industra-bank/.

Wishing further financial well-being,
Your PrivatBank

 

Yours AS "Amber Assets" (previously - AS "PrivatBank"), reg. num. 50003086271, leg. adr. Muitas iela 1, Rīga, LV-1010

For communication: (+371) 67041300 - for credit/leasing agreements, removal of land register/CSDD marks and other issues, (+371) 67780465 - for issues of debt obligations, welcome@privatbank.lv - for documents signed with a secure electronic signature.